Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ learnsbuy.com


www.learnsbuy.com เรากำลังปลูกอนาคต สร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนรู้ให้เด็กไทยก้าวทันโลก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เว็บไซต์ learnsbuy.com แหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ในด้านต่างๆ ได้อย่างทัดเทียมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยบริการระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ตารางกิจกรรมสื่อเสริมการเรียนการสอน และบริการการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริการ” ) หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ learnsbuy.com โปรดกดปุ่ม "ตกลง" สมัครเป็นสมาชิก โดยบริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในเว็บไซต์ ดังนี้

1.การสมัครสมาชิก หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน learnsbuy ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก | Register" และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำตัว(ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ learnsbuy.com ได้ในทันที ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก"

2.ระยะเวลาการเป็นสมาชิก สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน learnsbuy นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล (learnsbuy@gmail.com) หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด ไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป"

3. คำรับรองของสมาชิก

  3.1 สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
 • สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป สมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริงบริษัทมีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ TruePlookpanya ได้
 • สมาชิกจะใช้บริการ learnsbuy ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากบริษัท เพื่อการใช้บริการใน learnsbuy ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ learnsbuy (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ learnsbuy ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
  3.2 เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ๆ ใน TruePlookpanya ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
 • ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
 • การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใด
 • จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
 • ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น

3.3 สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ learnsbuy เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อบริษัท หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ในเว็บไซต์ TruePlookpanya โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ learnsbuy ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

3.4 สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด

3.5 สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทหากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3.6 สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  4.เงื่อนไขทั่วไป
 • 4.1 การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บน learnsbuy บริษัทไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ learnsbuy และเว็บไซต์ learnsbuy เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ TruePlookpanya
 • 4.2 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
 • 4.3 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ด ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โครงการปลูกปัญญาจัดให้มีขึ้น

5. สิทธิของบริษัท บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ learnsbuy แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

7. การโอนสิทธิ สมาชิกจะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ learnsbuy ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ learnsbuy ให้แก่บุคคลใดก็ได้

  8. การสิ้นสุดการให้บริการ การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใด ๆ ก็ได้ ดังนี้
 • สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท
 • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่บริษัทกำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ
 • หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
 • บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ learnsbuy ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป